วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การบ้านครั้งที่ 1

ให้นักศึกษาอธิบายความจากหัวข้อต่อไปนี้
1.จงอธิบายความหมายของสำนักงาน
สำนักงานคือ สถานที่แห่งหนึ่งซี่งอาจเป็นห้องเดียวหรือหลายห้อง จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ อาจเป็นสถานที่สำหรับทำธุรกรรมต่างๆ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานหรือควบคุมการดำเนินงานโดยอาศัยสารสนเทศเป็นเครื่องมือ โดยมีหน้าที่รับข้อมูลจากผู้หนึ่งมาประมวลผลแล้วส่งไปให้อีกผู้หนึ่ง
2.การจัดการสำนักงานประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง
การวางแผนสำนักงาน
การจัดสายงาน
การควบคุมการปฏิบัติงาน
การแก้ปัญหา
การสร้างขวัญและกำลังใจ
3.การวางแผนสำนักงานจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
วางแผนการจัดสถานที่และสภาพแวดล้อม
วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานกับการรับ-ส่งและจัดทำเอกสาร
วางแผนเกี่ยวกับกระแสงาน
วางแผนการจัดหาบุคลากร
วางแผนการรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
วางแผนการติดต่อสื่อสารภายใน-ภายนอกด้วยโทรศัพท์และโทรสาร
วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ วัสดุ
วางแผนค่าใช้จ่ายในสำนักงาน

4.สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับที่ตั้งขอสำนักงานมีผลต่อการปฏิบัติงานอย่างไร
ถ้าเราไม่เลือกสถานที่ให้เหมาะกับงานของสำนักงาน ไม่เอื้ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมและเอื้อความสะดวกแก่พนักงาน งานของสำนักงานอาจเกิดความล่าช้า พนักงานอาจทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้สำนักงานเกิดการขาดทุนจนต้องปิดกิจการก็ได้
5.เทคโนโลยีที่มีใช้ในสำนักงานมีอะไรบ้าง
เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร, โทรศัพท์, แฟกส์, เครื่องบันทึกเอกสารลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์(อาจเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้) ฯลฯ
6.เหตุผลที่หน่วยงานต้องพัฒนาระบสำนักงานอัตโนมัติคืออะไร
เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในสำนักงาน
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการทำงาน
7.การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานจำแนกได้กี่ด้าน
ด้านการประมวลข้อมูล
การจัดทำสารสนเทศ
การประกอบวิชาชีพ
การสนับสนุนผู้บริหาร
8.สำนักงานอัตโนมัติมีประโยชน์อะไรบ้าง
ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานมีความภูมิใจในสำนักงานและหน่วยงามากขึ้น
หน่วยงานและสำนักงานมีภาพลักษณ์ที่ดี
9.การพัฒนาระบบสำนักงานอัตโมัติมีกี่วิธีอะไรบ้าง
การเลือกแนวทางการพัฒนาสำนักงานอัตโนมัติ
การวางแผนการพัฒนา
การพัฒนาและจัดระบบสำนักงานอัตโนมัติ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยน
10.ในการเรียนการสอนมีปัญหาอะไรบ้างจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
ไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะ บางทีก็ง่วงเป็นบางช่วงเวลาค่ะ อาจารย์สอนเข้าใจดีค่ะ
แต่บางทีก็งงๆๆ
สรุปวิวัฒนาการของสำนักงานอัตโนมัติ
ใน ค.ส. 600 - 1832 ลูกคิด (อุปกรณ์ที่นับจีน),เครื่องบวกเลขโดยเครื่องจักร (Blaise Pascal),โทรเลข (Thomas Edison)
ค.ส. 1847 - 1939ครื่องพิมพ์ดีด (Christopher Latham Sholes),โทรศัพท์ (เบล Graham อาเล็กซานเดอร์)อุปกรณ์การเขียนตามคำบอก,เครื่องคำนวณ (William S. Burroughs),เครื่องพิมพ์ดีดเกี่ยวกับไฟฟ้า (IBM),เครื่องจักรที่คำนวณอิเล็กโทรนิค Mark I-forerunner เป็นคอมพิวเตอร์ (Howard Aiken)
จนมาถึงเครื่อง ENIAC คอมพิวเตอร์เครื่องแรก (J.presper Eckert Jr. และ John. Mauchly) ใน ค.ส. 1945
ค.ส. 1949 - 1961 EDVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับภานิชย์,UNIVAC I (U.S.),UNIVAC II,เครื่องพิมพ์ดีด (IBM)
ค.ส. 1963 - 1971 Minicomputer (บริษัทอุปกรณ์ดิจิตอล, DEC),Microprocessor (Intel)
ค.ส. 1972 - 1990s ระบบจอวีดีโอสำหรับการปฏิบัติคำ,ระบบแผ่นดิสเก็ตสำหรับการปฏิบัติคำ,Microcomputer (แอปเปิล),เครื่องพิมพ์ดีดอิเล็กโทรนิค (EXXON),IBM คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, Voice Mail, networks, graphical user interfaces,แสงสีเสียง, smart products, เครื่องสื่อสารส่วนบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น: